O systemie

zglosantysemityzm.pl

W dobie wzrostu ekstremizmu i nacjonalizmu, mowa nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści stanowią zagrożenie dla demokracji i bezpieczeństwa społecznego. Przeciwdziałanie zjawiskom motywowanym nienawiścią niweluje poczucie zagrożenia i wzmacnia grupy narażone na takie ataki. Jednak wdrożenie skutecznych rozwiązań jest możliwe tylko wtedy, gdy poznamy skalę i wymiar zjawiska. Dlatego też, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent wykorzystująć dobre praktyki i rozwiązania o skali międzynarodowej podjęło się opracowania zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia osób należących do społeczności żydowskiej z doświadczeniem przestępstw z nienawiści czy mowy z nienawiści. Działania te podejmowane są we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską.

Niniejsza platforma internetowa umożliwia raportowanie, gromadzenie, analizowanie i zarządzanie danymi dotyczącymi incydentów i przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści na tle antysemickim. W tym dyskryminacji krzyżowej. Opierając się na uznanych definicjach, w szczególności roboczej definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Gromadzenie dokładnych danych jest jednym z niezbędnych elementów do przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Takie działania umożliwią organom ścigania zrozumienie skali problemu, pozwala dostrzec wzorce, trendy i umożliwią dokonania właściwej alokacji zasobów oraz skuteczniejszego rozpatrywania spraw. Dzięki temu decydenci na poziomie lokalnym i krajowym będą mogli wykorzystywać dane do podejmowania skutecznych decyzji i kreowania spójnej polityki przeciwdziałania nienawiści. W tym celu System umożliwia generowanie analiz i raportów, które będą ważnym narzędziem rzeczniczym dla organizacji żydowskich w Polsce.


Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, niezależna organizacja rzecznicza non-profit. Posiada status pozarządowej organizacji mniejszości narodowej. Stowarzyszenie skupia osoby eksperckie należące do żydowskiej społeczności w Polsce. Działa na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji, z uwzględnieniem dyskryminacji krzyżowej i homofobie.www.czulent.pl

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, gmina warszawska wraz z filią w Lublinie jest największą gminą Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Aktualnie liczy ok. 700 członków i ta liczba sukcesywnie wzrasta. Swoje miejsce w Gminie może znaleźć każdy, niezależnie od stopnia swojej religijności, a jej członkowie spotykają się na modlitwach w ramach nurtu tradycyjnego i postępowego. Gmina jest moralnym i prawnym spadkobiercą przedwojennych gmin żydowskich, dlatego szczególną wagę przywiązuje do troski o materialne i niematerialne dziedzictwo społeczności żydowskiej. Prowadzi także działania edukacyjne, kulturalne i opiekuńczo-społeczne. www.jewish.waw.pl


Platforma powstała w ramach projektu Comprehensive Jewish Community Hate Crime and Hate Speech Monitoring, Data Collecting and Reporting System in Poland. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020 i środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

Platforma powtała w oparciu o udostepniny system raportowania opracowany przez Bundesverband RIAS e.V.

Treści prezentowane na stronie nie prezentują stanowiska ani opinii Unii Europejskiej, czy też Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).