Polityka prywatności

zglosantysemityzm.pl

Niniejsza wersja Polityki Prywatności Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent obowiązuje od 1 września 2022 roku. Stanowi zaktualizowaną wersję dokumentu z 25 maja 2018 roku obowiązującego do 1 września 2022 roku.

Administratorem danych osobowych jest Żydowskie Stowarzyszenie Czulent z siedzibą w Krakowie przy ul. Sebastiana 36/1, 31-051 Kraków. NIP: 6762300850; KRS: 0000226390; REGON: 120081681.

Celem Polityki Prywatności jest zebranie najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent. Przedstawiamy w niej kluczowe grupy osób, których dane przetwarzamy, opisujemy w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne to robimy. Informujemy także o prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mającymi zastosowanie aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych” zastąpiliśmy określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”, “Stowarzyszenie”, “ Stowarzyszenie Żydowskie Czulent”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Termin “CRM” (z ang. customer relationship management) oznacza program informatyczny wykorzystywany przez Stowarzyszenie Żydowskie Czulent do zarządzania relacjami.


 • Dane użytkowniczek i użytkowników stron czulent.pl, biblioteka.czulent.pl, czulent.org
 • Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

  Podczas korzystania z serwisów Stowarzyszenia automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie, adres IP użytkownika, adres URL, rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach itp. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji. Nie zabiegamy o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, czyli np. w przypadku przekazywania darowizny, prolongaty książki itp.

  Dane statystyczne dotyczące korzystania ze stron internetowych przechowujemy do końca działalności Stowarzyszenia w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Dane użytkowniczek i użytkowników strony www.zglosantysemityzm.pl
 • W ramach funkcjonalności strony www.zglos-antysemityzm.pl możecie przekazywać nam dane dotyczące incydentów, które w waszej ocenie są przejawami antysemityzmu. Dane zawarte w formularzach zgłoszeniowych są niezwłocznie szyfrowane w celu ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.

  Dane zawarte w zgłoszeniach incydentów przesłane z wykorzystaniem strony www.zglosantysemityzm.pl mogą być przez nas przekazywane podmiotom przetwarzającym udostępniającym nam serwery i tylko w tym zakresie przez nie przetwarzane. Takim podmiotem przetwarzającym (procesorem) jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie Twarda 6, 00-105 Warszawa.

  Przesłanie formularza ze zgłoszeniem wymaga podania Twojego adresu e-mail. Adres ten jest przez nas przetwarzany w celu ewentualnej weryfikacji zgłoszenia i dalszej korespondencji z Tobą. Jeśli zgłoszenie dotyczy incydentu, który został już przez nas potwierdzony, nie będziemy się z tobą kontaktować, o ile nie jesteś pokrzywdzonym incydentem i nie poprosisz nas o udzielnie pomocy w dochodzeniu Twoich praw przed organami państwa.

  Po potwierdzeniu zaistnienia incydentu dane zawarte w zgłoszeniu są przez nas anonimizowane i przetwarzane w takiej postaci w celach statystycznych. Oryginalne zgłoszenia przechowywane są przez okres 2 lat, po czym zostaną nieodwracalnie usunięte z naszych serwerów.

  Jeśli poprosiłeś nas o udzielenie pomocy w dochodzeniu praw przed organami państwa Twoje dane osobowe oraz dane osób trzecich, które nam przekazałeś lub które zebraliśmy samodzielnie z ogólnie dostępnych źródeł, będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat od podjęcia decyzji o zainicjowaniu postępowania, a w przypadku wszczęcia postępowania przed właściwym organem przez okres 2 lat od prawomocnego zakończenia postępowania.

  Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych zawartych w zgłoszeniu incydentu stanowi Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podstawę prawną przetwarzania danych osób trzecich zawartych w zgłoszeniu stanowi ochrona prawnie uzasadnionych interesów Twoich i administratora (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

  W przypadkach, w których podejmiemy decyzję o złożeniu w sprawie incydentu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa we własnym imieniu, dane zawarte w zgłoszeniu mogą być przez nas przetwarzane także po ewentualnym wycofaniu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 304 Kodeksu postępowania karnego.

 • Dane osób korzystających z Żydowskiej Biblioteki im.ReMU
 • Obsługa osób korzystających z Biblioteki oparta jest o system informatyczny Mak+ (więcej informacji:bezpieczeństwo danych w systemie Mak+). Stowarzyszenie przetwarza dane osób korzystających z Żydowskiej Biblioteki im.ReMU w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Podstawą do przetwarzania danych są Ustawa z dnia 27 stycznia 1997 roku o bibliotekach oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystycznie publicznej. Twoje dane będą powierzane dostawcy systemu bibliotecznego w celu należytej obsługi technicznej systemu MAK+ oraz udostępnione o ile wyrazisz na to zgodę, innym bibliotekom i Instytutowi Książki. Powierzenie danych osobowych, reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności zakres odpowiedzialności stron oraz zakres i cel w jakim Instytut Książki (instytut który stworzył i administruje systemem bibliotecznym MAK+) może przetwarzać dane osobowe. Instytut Książki nie staje się administratorem danych osobowych zbieranych w bibliotece, jest jedynie podmiotem przetwarzającym (procesorem) działającym na zlecenie i zgodnie z wolą Stowarzyszenia.

  Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przenoszenia, a także prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienie skargi na zasady przetwarzania danych do organu nadzoru ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko tak długo jak będzie niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki na zasadach określonych w regulaminie Biblioteki . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

 • Dane osób wspierających nas darowiznami
 • Finansowe wspieranie Stowarzyszenia jest możliwe poprzez przekazanie darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system PayU obsługujący płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.

  W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).

  Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Proszę o nie wysyłanie mi pocztą podziękowań za wsparcie”) na adres: office@czulent.pl. Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą e-mailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt lub wpisanie adresu e-mail w tytule przelewu.

  W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system CRM. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: office@czulent.pl. Jeżeli w systemie PayU podany jest także Twój adres zamieszkania, przetwarzamy go w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statystycznych.

  Przekazanie darowizny możliwe jest również za pośrednictwem systemu wpłacam.ngo.pl zaimplementowanego w serwisie czulent.pl. Zanim przekażesz darowiznę, zapoznaj się także z naszym Regulaminem darowizn.

  Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

 • Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera
 • Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi newslettera oferowanej przez FreshMail Sp. z o.o. (Al. 29 Listopada 155, 31-406 Kraków) której spółce powierzamy przetwarzanie danych w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków FreshMail wynikających z realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.Przetwarzamy imiona, nazwiska oraz adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera Stowarzyszenia w celu wysyłania informacji o działalności Stowarzyszenia oraz kwestii związanych z obszarem naszej działalności.

  Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, którą można w każdym czasie odwołać. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu. Dane przetwarzamy do końca istnienia Stowarzyszenia lub do czasu wycofania zgody.

  Dane byłych subskrybentek i subskrybentów newslettera przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś nasz newsletter i całkiem przestali się z Tobą kontaktować, napisz do nas na adres office@czulent.pl

 • Dane ludzi mediów
 • Stowarzyszenie Żydowskie Czulent przetwarza dane dziennikarzy i dziennikarek (także wydawców i wydawczyń) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz zarządzania relacjami.

  Dane przetwarzamy do końca działalności Stowarzyszenie Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: office@czulent.pl.

 • Dane pracowników działów CSR (od ang.corporate social responsibility) lub innych osób reprezentujących firmy i instytucje, z którymi utrzymujemy kontakty
 • Stowarzyszenie przetwarza dane pracowników działów CSR lub pokrewnych pozyskane bezpośrednio od nich, od pracodawcy lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres firmy, historię interakcji i współpracy. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zachęcenia do wsparcia działań podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz zarządzania relacjami.

  Dane przetwarzamy do końca działalności Stowarzyszenia. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji z propozycjami współpracy, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: office@czulent.pl

 • Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej
 • Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie czulent.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie.

 • Dane osób komunikujących się z Stowarzyszenia przez portale społecznościowe
 • Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, dołączenie do administrowanej przez nas grupy, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Stowarzyszenie. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy do końca działalności Stowarzyszenia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

 • Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Żydowskie Czulent
 • W przypadku organizowania wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Stowarzyszenie Żydowskie Czulent (art. 6 ust. 1 lit.e. RODO).

  Po zakończeniu wydarzenia dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres: office@czulent.pl. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

 • Dane uczestniczek i uczestników szkoleń i kursów
 • Organizując konkurs, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania adresu e-mail uczestniczek i uczestników oraz imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego zwyciężczyń i zwycięzców. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagród, a podstawą przetwarzania jest realizacja zadań w interesie publicznym wynikająca ze statutu Stowarzyszenie Żydowskiego Czulent (art. 6 ust. 1 lit.e. RODO).

  Po zakończeniu konkursu dane uczestników przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie CRM odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, napisz do nas na adres: office@czulent.pl

 • Dane kandydatów/kandydatek do pracy
 • Dane kandydatów/kandydatek do pracy przetwarzamy na podstawie naszego uprawnienia wynikającego z przepisu prawa, a mianowicie art. 22 Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Dane te przetwarzamy do czasu zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.

  W uzasadnionych przypadkach możemy poprosić Cię o wpisanie do materiałów rekrutacyjnych (CV i/lub listu motywacyjnego) zgody na przetwarzanie Twoich danych także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w celu przesłania do Ciebie ofert pracy. Odpowiednia informacja zostanie wtedy zamieszczona w ogłoszeniu o pracę. W takiej sytuacji Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat od momentu zakończenia ostatniej rekrutacji, w której wziąłeś udział.


  Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

  Google analizuje korzystanie z naszej strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane w punkcie 9. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (np. URL odsyłający, odwiedzone strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w formie anonimowej. Twoje dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie połączone z Twoim pełnym adresem IP.

  Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google.

  Dalsze informacje o usłudze Google Analytics są dostępne w Warunkach korzystania z usług Google Analytics, Wytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google Analytics oraz w Polityce prywatności Google.


  Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo po prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres email: office@czulent.pl

  Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną naszą Polityką Prywatności.

  Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia.

  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko składającego, jego/jej/ich adres korespondencyjny oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

  Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Żydowskie Stowarzyszenie Czulent będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa informatyczna bądź księgowa Stowarzyszenia).
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

  Dane osobowe zebrane w ramach projektów finasowanych ze środków publicznych mogą być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom.

  Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


  Możliwe do ustalenia okresy przechowywania danych osobowych przez Stowarzyszenie zostały opisane w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności.

  Poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2, zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w zakresie wynikającym z potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.


  W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z nami w dowolnej chwili: office@czulent.pl.

  Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami office@czulent.pl.

  W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.

  Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

  Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.


  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na własnym oraz wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem Żydowskim Czulent, przede wszystkim systemu do zarządzania relacjami CRM (dalej: system CRM), poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej, w odpowiednio zabezpieczonych szafach i pomieszczeniach.


  Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania naszych stron internetowych: czulent.pl, biblioteka.czulent.pl oraz www.zglosantysemityzm.pl

  Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

  Korzystając z serwisów Stowarzyszenia wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jako użytkownik końcowy masz możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

  Nasze strony internetowe mogą stosować następujące pliki cookies:

 • pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
 • pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
 • W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

 • Internet Explorer –  http://support.microsoft.com/
 • Chrome –  http://support.google.com/chrome/
 • Safari –  http://support.apple.com/
 • Firefox –  http://support.mozilla.org/pl/
 • Opera –  http://help.opera.com/Windows/
 • Urządzenia mobilne:

 • Android –  http://support.google.com/chrome/
 • Safari –  http://support.apple.com/
 • Windows Phone –  http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/(12).

 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.czulent.pl, biblioteka.czulent.pl, czulent.org, oraz www.zglosantysemityzm.pl